Oferujemy wykonanie oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Ocenę ryzyka wybuchu należy wykonać wszędzie tam, gdzie istnieją zagrożenia związane z procesami technologicznymi, w których występują pyły, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Wymogi prawa skierowane do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane mówią, że w takich przypadkach powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. W przypadku gdy na podstawie dokonanych obliczeń pomieszczenie, przestrzeń zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem należy dodatkowo opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.