Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Specjalizujemy się w wykonywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji.

Posiadamy duże doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja opracowywana jest przez inżynierów ochrony przeciwpożarowej.

Koszt opracowania instruckji bezpieczeństwa pożarowego wyceniamy bardzo rozsądnie.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane są w oparciu o dokumentację techniczną oraz wizję lokalną w budynku. Są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) i zawierają:
- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikajace z przeznaczenia,
- określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym sprzętu p.poż.,
- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pożarowym,
- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
- sposoby zapoznania użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników,
- plany ewakuacyjne obiektu.
Plany ewakuacyjne obiektu zawierają:
- powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,
- odległość od obiektów sąsiadujacych oraz parametry pożarowe substancji palnych,
- występujące gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
- kategorię zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
- lokalizację pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
- podział obiektu na strefy pożarowe, drogi pożarowe,
- warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,zaworów gazu itp,
- wskazanie dojść do dzwigów dla ekip ratowniczych,
- hydranty zewnętrzne oraz inne zródła wody do celów przeciwpożarowych.
W przypadku gdy drogi ewakuacyjne nie są wyznaczone, zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.