Zabezpieczenia tkanin i wykładzin podłogowych

Świadczymy usługi w zakresie impregnacji ogniochronnej materiałów łatwopalnych występujących na drogach ewakuacyjnych oraz innych pomieszczeniach. Impregnacje tkanin i wykładzin podłogowych wykonujemy środkami posiadającymi wymagane dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty.

 

Zgodnie w wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych. Dotyczy to pewnych elementów dróg ewakuacyjnych i niektórych innych pomieszczeń. Jeżeli wykorzystane do wystroju wnętrza materiały nie posiadają stosownego certyfikatu, należy je zabezpieczyć poprzez impregnację właściwym preparatem ogniochronnym.